Protestantse Gemeente Sleen

Over de Protestantse Gemeente Sleen

Klik hieronder op het onderwerp waarover u meer wilt weten binnen de Protestante Gemeente Sleen.

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse Gemeente Sleen. Deze raad draagt gezamenlijk en individueel de opbouw van onze kerkelijke gemeente. En daarmee heeft zij de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

Moderamen

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Sleen kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.

Kerkrentmeesters

De Protestantse gemeente Sleen werkt met een college van kerkrentmeester. Wat doen zij? In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad materiële en financiële voorwaarden scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente.

Diaconie

De diakenen zijn naast hun taken tijdens de eredienst zoals voorbede, collecten en avondmaalsviering, ook verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het diaconale werk in de wijk. De diaconie organiseert daarvoor onder meer de autodienst, de bestemming van de bloemengroet, gezamenlijke maaltijden.

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar.