zondag 30 juli 2023

Orgelspel

Lied van de week: Lied

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: Vrede voor jou    - mel. lied 971

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.

U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:  
Lied 23 c : 1, 2, 5

Kyrie

Hoor ons, als wij zingend tot u bidden …

Gloria: 
Lied 871

Schriftlezing:

Zingen: 
Psalm 98 : 1, 3

Schriftlezing: toelichting bij Marcus 10: 1- 29 en lezen Marc 09: 30 – 49 +

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5, 6

Meditatie  

Orgelspel

Zingen: Lied 969 : 1, 2, 4          

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zingen : 
Lied 634

Wegzending en zegen

Orgelspel   

Collecte bij de uitgang