zondag 26 maart 2023

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 25:1 en 2:

1.Heer, ik leg mien hiele leven
in dien haand; van Dij bin’k wis.
Wil mij huun veur spot en schaande
van elk, die mien vijand is.
Wel zien hope stelt op Dij
kan aaltied op Dij vertrouwen,
maor wel zuk niet trouw beteunt,
die zal’t wis en waor berouwen.

2.Heer, doe mij dien wegen kennen
deur dien woord en deur dien giest.
Ik verlang zo Dij te volgen;
dat’s mij ’t rechte pad dan wis.
Maak mij met dien wil bekend,
laot mij op dien weg vertrouwen;
‘k hoop op Dij, dag in, dag oet,
aaltied zal ik op Dij bouwen.
Bemoedigen en groeten

Bidden

Zingen: Lied 25:3

3.God is goed, op Hum kuw bouwen;
Hij wis zundaors ’t rechte pad.
Op Hum kun wij aaid vertrouwen,
al is ’t leven nog zo zwart.
As wij oes naor Hum maor richt,
leert Hij oes zien weg te volgen;
zien genao en trouw bent wis
veur wel zien verbond wilt holden.

Bidden

Zingen: Lied 971

1.Zing een nei ied veur God de Here,
wees bliede nou met hiel je hart.
God wil hier met oes almaol wezen
hier wordt veur Hum de stee klaor maakt.
Hij hef de haand en het verstaand
gezegend veur het wark:
De bouw van Christus’ kark.

2. God wil an oes altied weer tonen
dat E genaodig is en trouw.
Dat E met oes samen wil wonen,
gef oes de moed veur dit gebouw.
Mar niet met stien en holt allien
is ’t grote wark weer daon.
’t Zal um oes zölf hier gaon.

3. De heilge Giest gef taol en tieken.
Christus dielt al zien gaven uut.
De Vader zölf wil tot oes spreken
en elk verstiet wat het beduudt.
Wees oes naobij en maak oes vrij
hier in Gods heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Eerste lezing: Genesis 9:8-17

8God zee tegen Noach en zien zeuns: 9‘Kiek, ik gao nou een verbond met joe en met je naozaten an, 10en met alle livventige wezens die as bij je bent: vogels, vee, wilde dieren: met alles wat as met jullie uut de ark kommen is, alle dieren op èerde. 11Ik gao een verbond met je an: der zal verdan nooit ien livventig wezen meer deur een watervloed uutroeid worden, der zal nooit meer een watervloed kommen um de èerde te verrinneweren.’ 12God zee: ‘Dit is het teken van het verbond tuschen mij en joe en tuschen alle livventige wezens die bij je bint en alle geslachten die nog komt. 13Ik heb mien boog in de wolken zet as teken van het verbond tuschen mij en de èerde. 14As ik de wolken boven de èerde opdrief, en de boog in de wolken te zien is, 15dan zal ik denken um mien verbond met joe en met alles wat as leeft. Nooit meer zal het water wossen tot een vloed die alles en iederiene verrinneweert. 16A’k de boog in de wolken zie, zal ik denken um het aaltieddurende verbond tuschen God en alles wat der op èerde leeft.’ 17God zee tegen Noach: ‘Dit is het teken van het verbond dat ik met alle livventige wezens op èerde angaon ben.

Zingen:Lied 538:1 en 2

1.Een mèens op eerd te wezen
in dizze wereldtied
is van genaode leven
buten de ieuwigheid
is leven van de woorden
die veur oons schreven staon
en liek as Jezus worden
die oons veuruut is gaon.

2.Een mèens op eerd te wezen
in dizze wereldtied
is, uut het water rezen,
te staon in ’t kaole duun,
gien god under de goden,
gien engel en gien dier,
een limtige, gien dode
een mèens in wind en vuur.

 

Twiede lezing: Marcus 1: 12-15

12En geliek wuur Jezus deur de Giest hen de woestijn bracht. 13Veertig dagen lang undervund Hij in de woestijn van de saotan temptaotsie. Hij huul toe maank de wilde biesten en de engeln dienden Hum. 14Doe Johannes in de gevangenis gooid was, doe reisde Jezus of hen Galilea um de bliede tieding van God zien riek bekend te maken. Hij zee: 15’De tied is er veur klaor en God zien riek is op kommende weeg. Bekeer je en neem de Bliede Tieding an’

 

Zingen: Lied 538:3 en 4

3.Een mèens op eerd te wezen
in dizze wereldtied,
dat is de dood te weten,
de vrede en de stried
de daogen en de nachten
de honger en de dörst
de vraogen en het wachten
de zeerte en de koorts.

4.Een mèens op eerd te wezen
in dizze wereldtied,
dat is de Geest geleuven
die veur naor ’t leven giet;
gien mèens de rug toekeren,
het woord van God ruum baon,
dat is op dizze eerde
de duvel tegengaon.

Preek. Thema: In het onlaand. 

Orgelspel

Zingen Lied 835:1 t/m 4

1.Jezus, gao oes veur,
wies oes toch het speur,
waor wij wis niet zult verdwelen,
en gien zörg oes meer kan schelen.
Leid oes an dien haand
hen het Vaoderlaand.

2. Valt de weg oes lang,
bin wij klein en bang,
stark oes, Heer, um zunder klagen
achter Dij oes kruus te dragen.
Gies Do veur oes an,
dan gao wij verdan

3.Krimpt oes bange hart
under iegen smart,
met het lieden van de aander,
stark oes dan, Heer, met ‘nkaander.
Wees Do zölf het locht
op oez’ eerdse tocht.

4.In de wildernis, 
Heer, da’s daor toch bis
met dien troost en met dien zegen
tot an ’t èend van oeze wegen.
Leid oes op dien stond
hen de vaste grond.

Danken en bidden

Wij besluut oes bidden met het samen hardop bidden van de woorden die Jezus oes leerd hef:

Vaoder in de hemel!

Laot dien naam hilligd worden,

laot dien keuninkriek kommen,

laot dien wil gebeuren op de èerde net as in de hemel.

Geef oes vandaag oes daaglijks brood

en vergeef oes oeze schulde,

zoas wij vergeeft wel bij oes in de schuld staot.

En breng oes niet in verleiding,

maor verlös oes van de kwaoie macht.

Want dienende is het keuninkriek

en de kracht en de hèerlijkheid

in der ieuwigheid.

Amen.

Zingen: Lied 362 (Vertaling: H. Katerberg)

1.Die eertieds spreuken hef een woord dat giet,
Een tocht deur ’t woeste hen, een weg naor ’t leven,
een speur van locht dat as een handschrift stiet
tegen de zwartste hemel helder schreven:
Hij mak oes hier een neie mörgentied,
en röp oes toe: ‘Ik zal joe niet begeven.’

2.Die oes in ’t wark bij hum in dienst hef wild,
die ’t waogd hef oes um oeze haand te vraogen;
die oes oet bangigheid en doem hef tild
en oes tot hier op starke haand hef draogen;
Hij, die verlangst opwekt, verlangst vervult –
Wees maor niet bang, Hij’s bij oes all dagen.

3.Van Dij is dizze wèreld, dizze tied.
Do hes dien stem tot op vandaag doen klinken.
Dien naam is wil hebben an gerechtigheid,
die woord de wel waoroet wij geern wilt drinken.
Die tot op heden oeze toekomst bis –
dat wij in twievelachtigheid niet wegzinkt.

Zegen