zondag 23 juli 2023

Orgelspel Kies dan het leven

Lied van de maand :
Lied 790

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied:
Lied 91 a


Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:
Psalm 119 : 1, 28 , 59

Kyrië

Gloria:
Lied 117 a

Schriftlezing:
Matteüs 12 : 1 - 14

Zingen:
Lied 863 : 1, 2, 3, 6

Meditatie   -   Orgelspel


Zingen:
Tussentijds 95   - mel. lied 209

Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is
de zin van de geschiedenis?

De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dit is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemind,
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?

De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen, diep in nood,
een hoopvol woord tot in de dood.

Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood teniet?
Verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?

De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand,
de aarde wordt tot vruchtbaar land.    

Tekst: Henk Jongerius

Gebeden

Onze Vader

Zingen :
Lied 864 : 1, 2, 5

Wegzending en zegen


Orgelspel  -
Collecte bij de uitgang