zondag 21 mei

Oefenlied: Lied 666

Welkom en mededelingen


Aanvangslied
: Lied 280 : 1, 3, 4, 5


Bemoediging en drempelgebed

v.:Onze hulp is in de Naam van die Heer,
   die toekomst scheppend en leven brengend
   hemel bij aarde brengt,
   die daaraan trouw blijft hier en nu en in eeuwigheid,
   die niet loslaat wat zijn hand begon: een wereld vol van zijn liefde!

v.: Gezegend gij, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen!
a.: Dat wij leven in uw licht!
v.: Die de weg van uw Zoon hebt bekroond met uw liefde:
a.: Dat wij leven in uw licht!
v.: Lijf ons in in zijn leven, maak ons één tot zijn lichaam:
a.: Dat wij leven in uw licht!
v.: Geef ons oog voor elkaar en zicht op uw Rijk:
a.: Dat wij leven in uw licht!
v.: en met Christus opstaan.
a.: Amen

Zingen: Psalm 119 : 1, 40


Kyrie

hoor ons als wij zingend tot u bidden: 1e x vg, , aansluitend 2e x allen
Gloria:
Lied 103 c : 1, 2

Schriftlezing:
Johannes 14 : 1 - 14

Zingen: Lied 825 : 1, 3

Schriftlezing: Johannes 14 : 15 - 20

Zingen: Lied 825 : 5, 8


Overweging

Orgelspel

Zingen: mel. lied 753

1. Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
Daar komt geen mens tekort


2. O Eeuwige, verberg u niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning, schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt.

3. Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

4. Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt, wordt er getroost.

5. De pijn van lot en schuld wordt daar
gewogen, recht gedaan:
Er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.


Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader                  
-


Onze Vader 
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied
: Lied 416


Wegzending en zegen