zondag 17 september 2023: startzondag

Voor de dienst:

Muziek:

Welkomstwoord

Begin van de dienst

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied U roept ons samen….

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Stil gebed

Bemoediging en groet.

We begroeten elkaar!!

We luisteren naar Vocation die zingen

My redeeemer is faithful and true

The body of Christ

 

ROND DE BIJBEL

Gebed

Lezing uit Lucas 3

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moest en laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, (…….) Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8 Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’

10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12

Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 18Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. (……) Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen: “Kom tot de Vader”….. Opwekking 599

Overdenking

Vocation zingt voor ons

All to Jesus I surrender

Safe forever

Zingen: liedboek 289 (Kom Jezus kom, maar dan de tekst uit het liedboek!!!!!)

Gebeden, afgesloten met “onze Vader” (371)

Mededelingen

Slotzang “tienduizend redenen”. Samen met vocation

Uitzending en zegen