zondag 14 mei

Oefenlied: Lied 652

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 314

Bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp is de Naam van de Heer
G. die hemel en aarde gemaakt heeft

V: God, in uw licht staan wij onwennig.
   Wie zijn wij dat Gij ons roept,
   dat Gij ons vinden wilt?

G: Maak ons dienstbaar door uw Woord
   mededeelzaam door Uw Geest.

A. Amen

Zingen: Psalm 97 : 1, 6

Kyrie

hoor ons als wij zingend tot u bidden:

Gloria:
Lied 969

Schriftlezing:
Jesaja 41 : 17 - 20

Zingen: Lied 146 a : 1, 5
Schriftlezing: Johannes 16 : 16 - 24

Zingen: Verheven God en goede Heer   - mel. lied 834

1. Verheven God en goede Heer,
wij zijn uw werk wij zijn uw eer.
Open ons hart, open ons oog
om U te zien, Licht van omhoog.

2. Wie u ontmoet en in zich draagt,
die weet voorgoed, dit wordt gevraagd:
dat ik ontvang en verder geef,
een leven lang voor liefde leef.

3. Geef ons uw Woord, geef ons uw Geest,
die naar ons hoort, die ons geneest.
Dan worden wij, o Vergezicht,
van zorgen vrij door U verlicht

4. U kiest de weg, u kiest de tijd
waarop uw Geest ten leven leidt.
Wij zijn gereed, wij zijn bereid
bij u te zijn in eeuwigheid.

Overweging

Orgelspel

Zingen: Gezegend is de mens …   mel. lied 512

1. Gezegend is de mens die leeft op adem van de Geest,
die in haar woord en daad verweeft wat men in dromen leest.

2. Gezegend is het woord dat gaat als bode van het licht
en lichter leven zaait, als zaad wat zich op goedheid richt.

3. Gezegend is de daad die heelt wat wond is of wat breekt,
die in barmhartigheid verbeeldt wat vanuit harten spreekt.

4. Gezegend is het levensspoor dat naar de toekomst wijst.
Gods Geest gaat daarin mensen voor, waar liefde zich bewijst.

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader          
Onze Vader 
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied
: Lied 769 : 1, 5, 6Wegzending en zegen