zondag 13 augustus 2023

Orgelspel 

Lied van de maand :
lied 804

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: :
Lied 111   - bundel ‘Zingenderwijs’
                                             - mel. lied 248

O God, nu wij hier samenkomen

op deze dag, in deze kerk,

laat nu uw Geest ons binnenstromen.

God, open ons hart en maak ons sterk.

Opdat de woorden die wij horen,

opdat de taal die wij verstaan,

veel dieper gaat dan onze oren

en in ons hart zal binnengaan.

Laat hier en nu en straks en morgen

uw Geest ons leiden tot de daad,

zodat uw woord ervoor zal zorgen

dat U uw wereld nooit verlaat.

Want door uw woord en Geest en zegen

zijn wij gemeente in uw Naam,

wijs dus aan ons de goede wegen

door woord en Geest in Jezus' naam.Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:
Psalm 68 : 7, 12

Kyrië

Gloria: Lied 150 a : 1, 2, 4

Schriftlezing:
Exodus 20 : 1 - 17

Zingen:
Lied 119 a

Schriftlezing: Johannes 6 : 1 - 15


Zingen: Lied 836 : 1, 2, 3, 4

Meditatie   -   Orgelspel

Zingen:
Lied 418 : 1, 2, 3


Gebeden / Onze Vader

Onze Vader
die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen

Zingen :
Lied 704

Wegzending en zegen - orgelspel   - collecte - koffie