Stille Zaterdag 8 april 2023

Inleiding

Al heel vroeg heeft de oudchristelijke Kerk de Paasnacht wakend doorgebracht.
Ook wij willen in deze nacht samenkomen
om de opstanding en tegenwoordigheid van onze Heer te vieren.

Deze nacht herinnert ons aan de oernacht van ons bestaan,
die opklaarde toen God zijn werk begon en het licht tot aanzijn riep.
We lezen en bezingen de daden van God, die volgens de bijbel volgden
op de schepping.
Zo wordt het ‘door de dood heengaan’ van Christus
in het grotere verband geplaatst van Gods geschiedenis met zijn volk
en met de hele mensheid.
Aan het einde van de dienst horen we het Opstandingsverhaal.

Deze avond gedenken we in dit spoor ook onze eigen doortocht, onze doop.
Ook wij maken een nieuw begin.
We mogen opstaan en met Hem meegaan, de levende Heer.

Veertig dagen zijn we hier naartoe geleefd: veertig lichtjes branden.


Bij binnenkomst in de kerk krijgt u een paaskaarsje
Het is donker in de kerk.
In stilte wachten we op wat komen gaat


Orgelspel

Lezing:Genesis 1 : 1 - 5

Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Waarom komen mensen bijeen in het donker, deze nacht?

V: Omdat deze nacht een nacht van bevrijding is.
Wij waren slaven maar werden weggeleid uit het slavenland,
wij werden geroepen!
20

Stem: Waarom zeg je ‘wij’? Wij waren toch geen slaven?
Zolang als ik leef, ben ik vrij en mag ik doen wat ik wil.

V: Misschien zijn wij nog steeds slaven.
We mogen doen wat we willen, maar we willen niet doen wat we mogen.

Stem: ik begrijp je niet echt… zijn we nu slaven of niet?

V: Wij zitten misschien niet meer in Egypte, maar Egypte zit in ons!

Stem: Waarom horen we elk jaar weer dat oude verhaal van God,
die hemel en aarde schiep met alles erop en eraan?
Waarom nu nog dat oude liedje van lang geleden?

V: Toen is nu … of het is nooit!
Wij worden nu mensen, alsnog of opnieuw,
of het wordt nooit wat met de schepping.

Stem: Maar de schepping was toch af? Voltooid, goed?

V: Ze was af ja, zoals een muziekstuk af is als de componist klaar is.
De muziek zelf moet nog komen: de muziek ligt in onze handen.

Stem: En waarom zingen we vannacht over Jezus van Nazareth?

V:
Omdat Hij vragen stelde zoals jij,
omdat Hij God zocht en vond in slaven,
in mensen beschadigd door het leven, beschadigd door elkaar,
omdat Hij opging naar Jeruzalem, met alle risico’s van dien,
omdat Hij als slaaf werd gedood, verraden door zijn vrienden,
in de steek gelaten,
omdat Hij alles aanvaardde, op zich nam,
vasthoudend aan zijn onpeilbare liefde voor God en mensen.

Daarom!21
Gebed

Vg.Eeuwige God,
het duister lijkt zo machtig, waar is het licht?
De dood lijkt het te winnen, waar is het leven?
Wees bij ons in waken en in bidden.
Bevrijd ons uit angst voor het donker, wees licht om ons heen.
Verenig ons met Jezus Christus, wiens dood wij gedenken,
wiens opstanding wij vieren.Amen.

Lied: Om licht te zien zijn wij gekomen - Mel. Psalm 98

Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
vrienden met vrede hand in hand.

Stem: Dit is de nacht van gedenken hoe God het volk heeft uitgeleid,
dwars door het water van de dood, weg uit miskenning en verdrukking.
Wij zijn onderweg naar een betere toekomst.

Lezing
: Exodus 14 : 21 - 31a                    - de doortocht

Lied: Gezang 219 : 1 - LvdK 1973

Zingt ten hemel toe
juicht en jubelt Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden! 22
Stem: Dit is de nacht van hoop,
van nieuw perspectief, van terugkeer:
wij gedenken hoe God het volk thuis bracht uit de ballingschap.

Lezing: Ezechiël 36 : 24 - 28

Orgelspel

Stem: Dit is de grote nacht waarin de Messias de dood overwonen is opgestaan uit de doden als Eerstgeborene van de mensen.

Lezing: over ‘Opstanding’.

Wat wil ik terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht?
Een antwoord?
Dat is de vraag niet.
De vraag is: kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als: ‘Volg Mij’?

Als er iets moet opstaan vannacht
is het onze moed om te doen als Hij.
Als er iets moet opstaan
is het onze wil Hem te volgen.
Als er iets moet opstaan
is het ons geloof
dat de dood niet het laatste woord spreekt.
Als er iets nieuw moet zijn vannacht
is het onze liefde
geboren uit Hem maar bestemd voor de wereld.

Hoor het heilig Evangelie.

Lezing: Matteüs 28 : 1 - 10
23

Lied: U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

De intocht van het Licht

Een diaken komt de kerkzaal binnen met de nieuwe paaskaars

V: De Heer is opgestaan
A: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja.

V: Zuivere vlam, verdrijf met uw licht de angst van ons hart.
Zuivere vlam, verdrijf met uw licht de schaduw van de dood.

We geven het licht van de paaskaars aan elkaar door
onder voorspel van vs. 2 van ‘U zij de glorie’.

2. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer. - de kaarsjes worden gedoofd

Doopgedachtenis- diaken vult de doopvont met water

Deze nacht worden wij teruggebracht naar de oorsprong van onze doop.
Wij zijn - door het water - bekleed met nieuw leven.
Wij gedenken hoe wij zijn weggeroepen uit een doodsbestaan,24
en mogen leven in de richting van Gods Rijk.
In deze nacht werden in vroeger tijden de geloofsleerlingen gedoopt,
nadat ze zich hadden onderworpen aan inkeer en meditatie.
Op het moment van hun doop herdenken wij onze eigen doop
- teken en symbool van een nieuw leven met Christus.

Lied: Psalm 42 : 1, 7

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Dankgebed en voorbede

Verbonden met elkaar danken wij u, goede God,
en belijden wij : de Heer is waarlijk opgestaan.
Dat licht, leven en liefde doorgang vinden,
dat het duister van de dood is overwonnen,
stemt ons dankbaar.
25
Maak ons mensen van hoop en goede wil,
volgeling van uw Zoon, Jezus.

Dat wij opstaan en Hem volgen als wij noemen zijn Naam.
Dat wij dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam.
Dat wij leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind.
Dat wij gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis.
Laat ons zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is.

Heer van liefde en van licht, vervul ons met uw Geest.
Laat ons zijn op U gericht, maak ons onbevreesd.
Dat wij in uw voetspoor gaan, - uw ontferming achterna -
met lijf en ziel in U bestaan
en Gij in ons
.                        - Naar:lied 40 uitIONA       

Stil gebed, Onze Vader

We geven elkaar – tijdens voorspel van het slotlied - het Licht van Christus door.

Lied: Zeg het aan allen dat Hij leeft - Mel. NLB 642

Zeg het aan ieder dat Hij leeft,
en - waarlijk opgestaan! -
te midden van de mensen leeft
om zo ons voor te gaan.

Laat allen weten, geef het door:
dit hoopvol nieuw bericht,
hoe Hij een hemels koninkrijk
op heel de aarde sticht.

Een wereld in dit nieuwe licht
is ons beloofde land.
De goede aarde wordt voltooid,
ontvangen uit Zijn hand.
26
De kerkklokken worden geluid …


O Hoor, de klokken luiden blij.          Komt allen, sluit u aan. Dan zeggen, zingen, juichen wij: de Heer is opgestaan!!


Wegzending en Zegen

Gaat allen heen in vrede en vreugde!!Neem als kinderen van God
het licht van Christus mee de wereld in.
Sta op tot het Leven.

De Levende zegene u en Hij behoede u. De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.De Levende verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen

Orgelspel