Pinksteren zondag 28 mei 10 uur


Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Welkom en mededelingen                                                     

Aanvangslied: Dit is de dag die de Heer
                        heeft gemaakt en gegeven

                         Lied 632 : 1, 3
Bemoediging en drempelgebed

Groet en bemoediging

v De Eeuwige zal bij je zijn!
a De Eeuwige zal je bewaren!

v Onze hulp is de Naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

v Geest van vuur,
a ontsteek in ons de liefde van Christus.
v Geest van vrede,
a. maak ons stil voor de woorden van God.
v Geest van God,
a kom in ons hart en maak ons uw nieuwe schepping.

Zingen: Psalm 87

Kyrie

Hoor ons zingend bidden: Lied 413 : 3

Piano en dwarsfluit :
Anthem for the world     - Tom Parker

Dienst van het Woord

Schriftlezing:
Genesis 1 : 1 - 5                 Naardense Vertaling

Zingen: Lied 680 : 1, 2, 3

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 - 13

Zingen: Lied 687 : 1, 2

Overweging

Piano en dwarsfluit:
Solvejg’s Song - uit: Peer Gynt Suite   - E. Grieg

Zingen: Maak heel mijn leven tot een lied   - mel. lied 870

Maak heel mijn leven tot een lied 
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil 

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God 
en wordt uw wil gedaan 

Vul mij daarom met diepe dank 
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht 
dan zonder zegen zijn 
Bij elke voetstap die ik zet 
bent U zelf het refrein. 

Tekst van Huub Oosterhuis    - Heilige Geest

Piano en dwarsfluit:
Rondo   - Rogier van Otterloo

Gebeden
 

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader                

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.|
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen

Slotlied
: Lied 675

Wegzending en zegen

Ga allen heen in vrede
vier deze dag als een feestdag voor de Heer.

Mag uw leven tot zegen zijn:
dat uw ogen met mildheid kijken,
dat uw handen open zijn en opbouwen,
dat u luistert tot in het zwijgen,
dat uw woorden oprecht zijn
en dat u in hart en nieren bewogen bent
om de mens op uw weg.

God zegene uw weg,
mag uw leven zijn tot eer van God

A: amen, amen, amen