Pasen 9 april 2023

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Het wordt stil.

Stem:

Pasen is het feest van Licht, sterker dan de duisternis.
Pasen is het feest van Liefde, sterker dan de angst en haat.
Pasen is het feest van Leven,sterker dan de dood.

We vieren de Kracht van
Licht, Liefde en Leven,
Lijden voorbij.
De weg die Jezus voor ons is gegaan.
Een weg in eenzaamheid,
kwetsbaar, kostbaar,
leven ons gegeven.

Wat aan Pasen voorafging …

Vocation: Jesus in the garden - Jezus in de hof van Gethsémané

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 118 : 1, 10

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
28

Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: God, voordat wij U zoeken,
bent U er al, met uw licht
dat overal doordringt en hoop en warmte schenkt.
G: Overkom dan met uw licht ook het donker in ons leven.
V: Laat het kwaad en het ongeloof niet tussen U en ons instaan.
G: Maar laat ons opleven in uw nabijheid,
door Jezus Christus, licht uit Licht.
Amen.

Laat het kwaad niet tussen U en ons instaan …
Mensenmacht tart liefdemacht – macht van God

Zie de mens: wat Hem werd aangedaan, Jezus Messias:
bespotting, marteling, kruisiging, de dood.
Die schijnbaar allesoverheersende macht, van toen en alle tijden, klinkt in het lied:

Vocation: Behold the man - Zie, de mens29

Zie de mens.
Zijn leven heeft Hij ons gegeven.
Maar nieuw leven breekt zich baan:
de Heer is waarlijk opgestaan.

God lof.
Amen

DE BIJBEL GAAT OPEN

Lezing
: Exodus 14 : 9 - 14

Lied: Psalm 81 : 1, 8, 11

1. Jubel, God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem, die ons heil bewerkte.

8. Ik ben Hij - die - is, God wil ik u wezen.
uit de duisternis van de slavernij,
maakte Ik u vrij, hebt gij nog te vrezen?

11. Ga niet van Mij heen, volg Mij op mijn wegen.
sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen.

Lezing: Johannes 20 : 1 – 18
Lof zij u verheven Heer.

Wij zijn het Lichaam van Christus.
Eén van hart, één van geest zingen wij u toe.

Vocation: We are the body of Christ
30
Meditatie

Orgelspel

Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft- Lied 642 : 1, 2, 3, 4

Ik zeg het allen dat Hij leeft
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook gaan of staan.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

Tenonder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.


Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Vier deze dag als een feestdag voor de Heer.
Hoor het lied van de Opstanding!

Vocation: Christ the Lord is risen today
- Christus onze Heer verrees- lied 624

31

Wegzending en zegenbede

Lied
: U zij de glorie - lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer! Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan, om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.Geef ons dan te leven in uw warme licht, wil uw woord ons geven dat hier vrede sticht. U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer.


Goede paasdagen gewenst!!

Een woord van dank aan
de liturgische bloemschikcommissie,
deorganisten, gastmusici,
Koor Vocation,
onze kosters,
vrijwilligers voor hand- en spandiensten:

Aan
allen die met enthousiasme
medewerking hebben verleend
aan deze Paascyclus!