Goede Vrijdag 7 april 2023

Inleiding:     

Op zijn levensweg heeft Jezus zoveel mensen ontmoet.
Wie ontmoet Hij op de weg van lijden en sterven?
Hoe ver willen wij meegaan op die weg?

We herdenken - in lezingen, liederen en gebeden -
de gevangenneming en de dood aan het kruis.


Bij binnenkomst in de kerk is het stil

Orgelspel

De paaskaars wordt ontstoken.

Zingen: Gezang 150

In den beginne was het woord, op aarde is zijn stem gehoord die spreken wil tot elk geslacht, Hij werd geboren in de nacht
Hij werd geboren in de nacht, die al het licht heeft voortgebracht,aan zon en maan zijn teugel legt, Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle last gelegd,Hij woont te midden van het kwaad, Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat waar al wat leeft verloren gaat,Hij kwam toen niemand naar Hem riep, dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep is God die ons bij name riep,Hij roept totdat Hij wordt gehoord, in den beginne was het woord.


Gebed
13

Zingen : Lied 642 : 5

De donkre weg die Hij betrad komt uit in 't hemelrijk,en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

Het verhaal van lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus

Matteüs 26 : 36 - 56

Nadat Jezus en zijn leerlingen het Pesachmaal gehouden hadden,
vertrokken zij naar de Olijfberg. Ze kwamen bij een Olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden…

Orgelspel

Matteüs 26 : 57 - 75

Zingen: ‘Gij zijt in ons verloren’ - melodie: lied 473

Gij zijt in ons verloren, wij durven u niet aan,uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan.Een woord van vlees en bloed, een kind voor ons geboren,een mens die sterven moet.

Matteüs 27 : 1 - 26

Zingen: O Lam, dat lijdt en duldt en draagt- melodie : lied 578

O lam dat lijdt en duldt en draagt
de straf die ons de vrede brengt,
tot bloedens toe gestriemd, geplaagd -
geen rechter die U vrijspraak schenkt.
14

De hele wereld klaagt U aan,
Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,
geboeid komt Gij naast mensen staan,
die schuldig zijn aan broedermoord.

'Verdwijnen moet die zachte stem,
laat vrij de man die bloed vergiet,
maar kruisig, kruisig, kruisig Hem!
Wij gunnen Hem de vrijheid niet.

Matteüs 27 : 27 - 44

Zingen: Naam van Jezus hoog verheven       -uit Crucifixion / J. Stainer

Kleinkoor
1. Naam van Jezus, hoog verheven boven alle namen uit,
U te loven vult ons leven, nu Gij ons de weg ontsluit.

2. Allen

naamvanjezushoogverheven


Kleinkoor
3. Sta ons liefdevol voor ogen, telkens als uw kruis verrijst,
en om mens'lijk mededogen U met Name eer bewijst.
15

Allen
5. Naam van Jezus, alle talen stemmen in met dit gezangdat uw liefde blijft herhalen, van U zingt, een wereld lang!

Matteüs 27 : 45 - 50

- Een waakvlam wordt ontstoken,
de paaskaars wordt gedoofd en weggedragen.


Stilte

-Orgel: O Haupt voll Blut und Wunden”


Matteüs 27 : 51 - 61

Orgelspel


Het beklag Gods                            

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
en waarmee heb Ik u bedroefd?
Schoon als de hemelen schiep Ik de aarde,
licht in de dauw en de vloeiende bron,
zon in de ogen van mensen die leven.
Korstmossen kwijnen en witte kamille.
Waarom wordt alles gewijd aan de dood?

Lied: Kyrie eleison                            - refrein lied 547

Kyrië eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.16

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
en waarmee heb Ik u bedroefd?
Toen u geslagen werd, ben Ik gekomen.
Heb Ik u niet eigenhandig bevrijd?
In uw verdriet heb Ik naast u gezeten.
Wie bij u vreemdeling is, wordt vergeten.
Ver van huis zijn zij als kinderen des doods.

Lied: Kyrie eleison

Kyrië eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
en waarmee heb Ik u bedroefd?
Honger en dorst heb Ik met u geleden.
Water ontsprong aan de mondige rots.
Manna heb Ik u te eten gegeven.
Brood werd Ik, heb mij in liefde gebroken.
Waarom blijft honger de menselijkste dood?

Lied: Kyrie eleison

Kyrië eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
en waarmee heb Ik u bedroefd?
Zoals een moeder haar kinderen zegent,
zoals zij warmte geeft wanneer zij voedt,17
ben Ik de machtige, ben Ik die lenigt.
Dorstigen komen en drinken en leven,
maar gij smeedt wapens en denkt aan de dood.

Lied: Kyrie eleison

Kyrië eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan
en waarmee heb Ik u bedroefd?
Als de rechtvaardige ben Ik gekomen.
Onder u was Ik degene die dient.
Heb Ik niet zelf u de voeten gewassen?
Zie nu op aarde zovelen gemarteld.
Heerst onder u dan het recht van de dood?

- tekst: Maria de Groot


Wat had Hij nog meer moeten doen
dat Hij niet heeft gedaan


Lied
: Laten wij dan nu begraven

Een lied van Marijke de Bruijne.
Een lied uit het Paasoratorium
“Als de graankorrel sterft”

Het lied bezingt daar de graflegging van Jezus

graflegging
18


Zegenbede

Vg. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. a. Amen.


In stilte verlaten we de kerkzaal

Orgelspel: Was mein Gott will, das g’scheh allzeit”- Joh.Seb. Bach