ALLE artikelen

              
Voorganger   : ds.   Jitse Scheffer
Organist        : mw. Ettie Ottens
Ouderling      : mw. Alie Katerberg  

Orgelspel: Kies dan het leven

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 221 : 1, 2

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 98 : 1, 4

Kyrie  

Gloria: Aan u, Vader, alle glorie   - mel. lied 103 c

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt

Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

Schriftlezing: Johannes 9 : 1 - 7

Zingen: lied 305 : 1

Schriftlezing: Johannes 9 : 8 - 11

Zingen:  Lied 305 : 2

Meditatie

Orgelspel

 Zingen: Lied 834

Gebeden  -  stil gebed  -  Onze Vader 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Lied : Ga maar gerust    - mel. EL 246

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.


Wegzending en zegen


Collecte bij de uitgang