Vooraf orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de paaskaars

‘God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.’

Wij stemmen ons in stilte af op dit licht

‘Wordt stil nu de ene tot ons komt’   https://www.youtube.com/watch?v=oD1zH-rdIOc

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,

allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader

            en van Jezus, de Heer.

allen:    AMEN.

Palm 33:1,2 en 8  zanggroep

Inleidend woord

Psalm 33:12-22

12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.
14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
15 Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
16 Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
19 hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
20 Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21 Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
22 Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

Gebed om ontferming

Gebed om de opening van het Woord: Lied 317  zanggroep

Marcus 8:10-21

10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. 14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’

‘Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’  zanggroep

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.

refrein:

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.

refrein

Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.

refrein

Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.

refrein

Overdenking

Muziek: Pēteris Vasks, ‘The fruit of silence’   https://www.youtube.com/watch?v=FGM6lM8DhlQ

De vrucht van stilte is gebed
de vrucht van gebed is geloof
de vrucht van geloof is liefde
de vrucht van liefde is dienstbaarheid
de vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied 978  gemeente

Zegen