Voorganger   : ds.   Jitse Scheffer
Organist        : dhr. Jouke Hordijk
Ouderling      : mw. Inge van der Leij

Kleinkoor         : dhr. Jan Elders, dhr. Sieger vd Laan, dhr. Eddie Heeling, dhr. Riekent Veldman

Orgelspel

Welkom en mededelingen

 Aanvangslied: Sta op, een morgen ongedacht                
                       lied 630 : 1, 2  Kleinkoor

Bemoediging en drempelgebed

 Lied: Uw Woord omvat mijn leven                                 
        lied 119a : 1, 2, 4  Kleinkoor

KyrieGloria / Zondagsgebed:
Here Jezus, om uw Woord: 
lied 314
https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg

Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 - 10

Lied:
Zoals de regen
 lied 929
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/929-zoals-de-regen-onverwacht-8_8_7


Schriftlezing: Marcus 7 : 31 - 37

Lied:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht  Lied 834

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/834-vernieuw-gij-mij-o-eeuwig-licht-7_9_4

Meditatie

Orgelspel

Lied: Maak heel mijn wezen tot uw Lied: 
Melodie lied 870,  Kleinkoor


Maak heel mijn leven tot een lied
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan

Vul mij daarom met diepe dank
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering

Nooit zal mijn leven, dag en nacht
dan zonder zegen zijn
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in  eeuwigheid.
Amen

Slotlied : Psalm 98 : 1, 4

Wegzending en zegen

Gezamenlijk koffiedrinken