ALLE artikelen

Voorganger    : ds. Jitse Scheffer
Organist         : mw. Karin Heeling - Uenk
Ouderling       : dhr. Tim Grondel

Kleinkoor       : dhr. Hammy Oldengarm,  dhr. Jitse Scheffer      
                        mw. Geeske Houkes , mw. Jannie Rigterink

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 215 : 1, 4, 5, 7           - Kleinkoor

Bemoediging en groet

 

Lied: Wie in de schaduw Gods mag wonen
       
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/91a-wie-in-de-schaduw-gods-mag-wonen-1_2_6_6


Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt een onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Hem zal de nacht niet overvallen,
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen,
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Kyrie


Gloria: Lied 632 : 1, 3  - Kleinkoor


Zondagsgebed

Schriftlezing:
Spreuken 27 : 1 en 2

Lied:
Neem mijn leven, laat het Heer   - Lied 912 : 1, 2, 3 - KleinkoorSchriftlezing: Jakobus 4 : 13 - 16

Lied: … vervolg lied 912 : 4, 6   Kleinkoor


Meditatie

Orgelspel:
Jesus bleibet meine Freude


Gebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Slotlied : Lied 117 a

Wegzending en zegen