Voorganger: ds.   Jitse Scheffer
Organist     : dhr. Jouke Hordijk
Ouderling   : mw. Femmy Dijks
Kleinkoor   : dhr. Riekent Veltman, mw. Janny Veltman, dhr. Jans Kiers, mw. Nienke Lantman

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Om verder te kijken … mel. lied 23 b       - Kleinkoor

Om verder te kijken, voorbij aan de grens,
naar ‘t land van geloven. Zo zoeken wij boven:
Wat is er nog hoger, nog boven de mens?

Om hoop stem te geven, ons dagelijks brood,
zijn wij hier gekomen om eeuwig te dromen
van grenzeloos leven voorbij aan de dood.

Om toekomst te vinden, de doodsgrens voorbij,
in liefde te delen en één zijn met velen,
zo dragen wij leven de hemel nabij 


Bemoediging en drempelgebed 

Lied: Licht dat ons aanstoot  - Lied 601
          https://www.liedboekcompendium.nl/lied/601-licht-dat-ons-aanstoot-in-de-morgen-5_6_4

Kyrie

Gloria: Lied 704   - Kleinkoor

Schriftlezing: Deuteronomium 8 : 1 - 6

Lied:  Het woord dat u ten leven riep: Lied 316 : 1, 4 kleinkoor

Schriftlezing: Johannes 6 : 1 - 15

Lied: Neem mijn leven, laat het Heer -  Lied 912 : 1, 2, 3, 4, 6               
            https://www.liedboekcompendium.nl/lied/912-neem-mijn-leven-laat-het-heer-8_7_0

Meditatie

Orgelspel

Lied: Nu laat ons God de Here - Lied 863
          https://www.liedboekcompendium.nl/lied/863-nu-laat-ons-god-de-here-8_2_2

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Slotlied : Lied 864 : 1, 2, 5  - gemeentezang

Wegzending en zegen