ALLE artikelen

Voorganger       : ds.   Jitse Scheffer
Ouderling          : dhr. Tim Grondel
Organist            : Mw. Ettie Ottens


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 93  


De Heer is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw troon staat van de aanvang af gesteld


op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
Al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Bemoediging en drempelgebed 

Lied:  In de Heer vind ik heel mijn sterkte    - Taizé   

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,

in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Starke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.

In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1 – 14

Lied: Ten hemel opgevaren is   - Lied 661
          

Ten hemel opgevaren is, halleluja,

Christus die Heer en Koning is, halleluja.

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

De Heer verleent zijn majesteit, halleluja,
aan Davids Zoon in eeuwigheid, halleluja.

Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Meditatie

Orgelspel

Gebed

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.
Amen

Zegen

Lied: Hij leeft   - Lied 667   

1. Hij leeft, naar de hemel gevaren,
verdwaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

2. Hij leeft, in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3. Hij leeft in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4. Hij leeft, waar het brood wordt gebroken
Hij Leeft van hand tot hand.
verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5. Hij leeft in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

6. Gij leeft voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Orgelspel