ALLE artikelen

Voorganger : Ds.   Jitse Scheffer
Organist      : Ettie Ottens
Ouderling    : Gerrit Wiers

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied :  Here Jezus om uw woord    - Lied 314 
 

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Bemoediging en drempelgebed

 

Lied : Breek  aarde uit in jubelzangen    -  Psalm 66 : 1, 7  

Breek, aarde, uit in jubelzangen

Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid

Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
De naam des Heren zij geprezen
Hij, die getrouw is en nabij
heeft mijn gebed niet afgewezen
De Heer is goed geweest voor mij

Kyrie

Gloria:
Ere zij aan God, de Vader   - Lied 705 : 1, 2, 4  

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten,
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer.

Schriftlezing: Johannes  15 : 9 - 17

Lied: Kom Geest van God   - lied 333 

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Tekst: woorden van de kerkvader Augustinus

Liefde is niet zoiets als geld dat men weggeeft;
men geeft het en men heeft er zelf minder van.
Nee, liefde leeft, liefde groeit.
Zij is het enige dat niet vermindert door te geven,
maar vermeerdert.
Liefde betekent dus, vermeerdering van het leven;
de liefde kan mij uitheffen boven mij zelf;
de liefde maakt mij meer mens’.

Kort orgelspel

Meditatie

Orgelspel

Muziek: Toekomst vol van hoop     

Een lied, aansluitend bij de overweging,
een lied ook ter bemoediging voor u in de voortdurende corona pandemie.
Wij wensen u veel sterkte en kracht toe,

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,   
al begrijpen wij U niet,            
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.  

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                 

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Dienst der gebeden 

Stil gebed

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk  en de kracht en de heerlijkheid
tot in  eeuwigheid.

Amen

Lied: Welk een vriend is onze Jezus 

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

Zegen 

De Liefde zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Liefde zij achter u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
De Liefde zij onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Liefde zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Zij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Liefde zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u de eeuwige God
vandaag, morgen en in eeuwigheid.

Amen. 

Orgelspel